GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Sběr a využití

Provozovatel má zájem efektivně komunikovat se svými zákazníky a aktivně přijímat jejich dotazy, komentáře a podněty týkající se Provozovatele a jeho působení na trhu, k čemuž mimo jiné slouží kontaktní formulář umístěný na internetových stránkách Provozovatele. Účelem zpracování osobních údajů uvedených Uživatelem právě v tomto kontaktním formuláři je zpětné kontaktování a doručení odpovědí na vložený dotaz, komentář, či podnět.

Osobní údaje získané prostřednictvím webu jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR).

Správcem osobních údajů je Provozovatel webové stránky www.sigmagroup.cz (dále jen „Správce“).

Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v rozsahu uvedeném Uživatelem v kontaktním formuláři a pouze po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení daného podnětu, respektive po dobu nezbytně nutnou pro dokončení všech procesů s takovým podnětem souvisejících.

Přenos osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud k tomu jsou oprávněny, mohou používat osobní data Uživatelů, a to pouze k plnění svých povinností a nesmí jich užívat pro jiné účely. K osobním údajům mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci Provozovatele, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Kromě nich to mohou být různé dodavatelské společnosti, jako poskytovatelé online systémů, dodavatelé a správci serverové infrastruktury, dodavatelé digitální propagace (Google, Facebook, Twitter, Linkedin), dodavatelé administrativních a právních služeb, a orgány veřejné moci. Provozovatel neprodává, nepřenáší ani neposkytuje osobní údaje do třetích zemí mimo EHP.

Uživatel nemá zákonnou povinnost poskytnout své osobní údaje Správci. Pokud však své údaje Správci neposkytne, nebude mu možné doručit odpověď na jeho dotaz, komentář, či podnět. Pokud si Uživatel přeje opravit či vymazat osobní údaje spravované Provozovatelem, může poslat svou žádost na e-mail info@sigma.cz nebo na poštovní adresu uvedenou v Kontaktech.

Pokud se Uživatel domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce se žádostí o zjednání nápravy, a to na e-mailové adrese info@sigma.cz. Jestliže bude žádost shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčeno právo Uživatele podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce má zájem uchovávat a zpracovávat informace o osobě, která vložila své osobní údaje do kontaktního formuláře na internetové stránce www.sigmagroup.cz pro účely zasílání obchodních sdělení. Osobní údaje Uživatele budou zpracovávány v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů a do uplynutí 2 let od udělení tohoto souhlasu.