Pravidla užití

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem webové stránky www.sigmagroup.cz  je společnost SIGMA GROUP a.s., IČO: 607 02 001, se sídlem: Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. B 10866, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), oprávněna vykonávat vlastnická práva k této webové stránce (dále jen „Provozovatel“).

Provozovatel vlastní veškerá autorská práva k celému obsahu umístěnému na webové stránce www.sigmagroup.cz, včetně textu, designu, grafiky, fotografií, výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na této stránce. Obsah stránek je provozován a průběžně obnovován a upravován Provozovatelem v souladu s právním řádem České republiky.

Tato pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví stránku (dále jen „Uživatelé“). Uživatelé vyjadřují připojením se na webové stránky souhlas s těmito Pravidly a zavazují se je dodržovat.

Zveřejnění jakýchkoli údajů nebo informací na webové stránce www.sigmagroup.cz, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem.

Informace obsažené na těchto webových stránkách slouží pouze jako základní přehled zaměření a obchodní činnosti Provozovatele a jsou určeny pro osobní potřebu Uživatele.

Provozovatel neodpovídá za úplnost, přesnost, věcnou a časovou správnost informací obsažených na této stránce, ani na dalších stránkách, které jsou dostupné prostřednictvím stránek Provozovatele. Pro aktuální informace kontaktujte Provozovatele prostřednictvím e-mailu: info@sigma.cz.

Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek a dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy (majetkové či nemajetkové) vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním těchto webových stránek, či v důsledku nemožnosti připojení se k těmto stránkám, nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel této webové stránky prohlašuje, že cílem této webové stránky je poskytnout všem uživatelům internetu maximální přístup k celému obsahu a funkcím. Užití stránek je bezplatné.

Odkazy na další stránky

Webové stránky www.sigmagroup.cz odkazují na stránky, které nejsou pod kontrolou Provozovatele. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejími podmínkami ochrany osobních údajů. Provozovatel neodpovídá za zásady a praktiky jiných společností.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo, kdykoli změnit zásady ochrany osobních údajů, aktuální znění bude vždy zveřejněno na této webové stránce.

Chování uživatele

Při užívání těchto stránek nesmí Uživatel zasahovat do zabezpečení těchto stránek, nesmí zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy, nesmí vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout jménem uživatelů, nebo se pokoušet získat přístup k těm částem stránek, které jsou vyloučeny z užívání veřejnosti. Uživatel je rovněž povinen respektovat autorská práva Provozovatele k webu.

Odpovědnost a jurisdikce

Jakákoli rizika vyplývající z používání tohoto webu jsou plně na Uživateli a Provozovatel nenese žádnou odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s užíváním této webové stránky budou projednány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto Pravidel, která se z jakéhokoli důvodu stanou nevynutitelnými, budou oddělitelná od zbývajících ustanovení a platnost a vymahatelnost tím nebude dotčena.