Oznámení rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie a výzva akcionářům k odevzdání listinných akcií a sdělení majetkových účtů

Obchodní společnosti SIGMA GROUP a.s. se sídlem Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín, IČO: 60702001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10866 (dále také jen „Společnost“) v souladu s ust. § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“) oznamuje, že obchodní společnost SPL Holding a.s. se sídlem Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín, IČO: 25375407, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1676, jako jediný akcionář Společnosti rozhodla dne 15. září 2023 formou notářského zápisu NZ 211/2023 sepsaného dne 15. září 2023 Mgr. Andreou Poláškovou, notářkou se sídlem Riegrova 395/15, 779 00 Olomouc, o změně stanov Společnosti spočívající v přeměně listinných akcií na zaknihované akcie, přičemž rozhodnutí má toto znění:

Obchodní společnost SPL Holding a.s. jako jediný akcionář obchodní společnosti SIGMA GROUP a.s. učinila při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o změně stanov společnosti SIGMA GROUP a.s. spočívající v přeměně akcií společnosti SIGMA GROUP a.s. na zaknihované akcie, a to tak, že dosavadních 400 (čtyři sta) kusů kmenových akcií na jméno vydaných jako cenný papír v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,– Kč (jeden milion korun českých), se přeměňuje na 400 (čtyři sta) kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,– Kč (jeden milion korun českých), přičemž akcionářům společnosti SIGMA GROUP a.s. se určuje lhůta k odevzdání dosavadních kmenových akcií na jméno vydaných jako cenný papír v listinné podobě společnosti SIGMA GROUP a.s. jako emitentovi do 2 (dvou) měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí.

(dále také jen „Rozhodnutí“).

V souvislosti s Rozhodnutím vyzývá Společnost své akcionáře, aby jí:

   a) odevzdali kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,– Kč emitované Společností, a

   b) sdělili číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být zaknihované akcie Společnosti zaevidovány,

a to do dvou měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie v Obchodním věstníku.

Společnost dále oznamuje, že pokud akcionář neodevzdá listinné akcie Společnosti ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie v Obchodním věstníku, určí mu k tomu dodatečnou lhůtu deseti dnů; nebudou-li listinné akcie odevzdány ani v takto určené dodatečné lhůtě, prohlásí je Společnost za neplatné a bude postupovat v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud akcionář při odevzdání listinných akcií nesdělí Společnosti číslo svého účtu v příslušné evidenci, na který mají být zaevidovány zaknihované akcie, určí mu k tomu Společnost dodatečnou lhůtu dvou měsíců; nesdělí-li akcionář číslo svého účtu v příslušné evidenci Společnosti ani v takto určené dodatečné lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k těmto akciím dnem, kdy za ně zaplatí akcionáři spravedlivou cenu.

Odevzdávání akcií a sdělení čísla v příslušné evidenci, na který mají být zaknihované akcie Společnosti zaevidovány, bude probíhat v sídle Společnosti na adrese: Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín (právní oddělení, budova TDS, 2. patro) v pracovních dnech v době od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Na žádost Společnosti zaeviduje centrální depozitář zaknihované akcie do centrální evidence na majetkové účty uvedené akcionáři v žádosti. Žádost Společnost podá po uplynutí lhůty určené Rozhodnutím k odevzdání listinných akcií (nejpozději však po uplynutí k tomu určené dodatečné lhůty). Žádost je Společnost oprávněna podat i dříve, pokud jí budou odevzdány všechny listinné akcie.

Akcionáři Společnosti si mohou zřídit účet, na který mají být zaevidovány zaknihované akcie, u některého z účastníků centrálního depozitáře. Seznam účastníků centrálního depozitáře je uveden na webových stránkách http://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku

Přeměna listinných akcií na zaknihované akcie se řídí ust. §§ 529 až 535 OZ.

Představenstvo SIGMA GROUP a.s.